Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

12 kwietnia 2023

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Urząd Gminy w Kozłowie zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższego zgłoszenia.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć do Urzędu Gminy w Kozłowie, pokój nr 12.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

  • opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez korzystanie z usług przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia;
  • udokumentowania ww. faktu opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez dowodów uiszczania opłat za te usługi osobom kontrolującym.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Kozłów (Uchwała Nr XLIX/312/2023 Rady Gminy Kozłów z dnia 06 marca 2023 r.) wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości należy realizować z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, natomiast osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni. Realizacja powyższego obowiązku podlegać będzie kontroli.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001