Terminy kwalifikacji wojskowej 2021

12 października 2021

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Kozłów zostanie przeprowadzona w dniach 28.10.2021 – 29.10.2021 r.

Kwalifikacja kobiet odbędzie się w dniu 09.11.2021 r.

Obiekt krytej pływalni ul. Konopnickiej 4, 32-200 Miechów

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają mężczyźni:

  • urodzeni w 2002 roku,
  • urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych kierunków.

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane  zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • posiadaną dokumentację medyczną (jeżeli stawiający się do kwalifikacji jest leczony),
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe /np. prawo jazdy/,

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt organowi (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta)  właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin  stawiennictwa. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001