Wykaz pracowników na dzień 01.07.2024 r.

Wójt Gminy: Jan Zbigniew Basa

Sekretarz Gminy: Agnieszka Kucharz

Skarbnik Gminy: Barbara Krzyżyk

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych OSO

 1. Kierownik (sprawy organizacyjne, kadrowe): Agnieszka Kucharz
 2. Inspektor (zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałanie patologiom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii): Dorota Słomka
 3. Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności, dowody osobiste): Agnieszka Jeżowska
 4. Inspektor (Biuro Rady Gminy, ewidencja działalności gospodarczej): Dominika Korytowska
 5. Inspektor (zwrot podatku akcyzowego, kwalifikacja wojskowa): Albert Konieczkowicz
 6. Podinspektor: Marcin Bonarski
 7. Pomoc admin.: Magdalena Nowakowska
 8. Pomoc admin.: Klaudia Zapadlińska

Referat Finansowy FN

 1. Kierownik – Skarbnik Gminy: Barbara Krzyżyk
 2. Inspektor (księgowość budżetowa): Beata Chojnacka
 3. Inspektor (BHP, sprawy kadrowe oświaty): Jolanta Machejek
 4. Inspektor (kontrola zarządcza, wynagrodzenia): Anna Olszewska
 5. Inspektor (księgowość budżetowa): Justyna Ormańska-Bugaj
 6. Inspektor (księgowość oświaty, środki trwałe): Wioletta Podsiadło
 7. Inspektor (główny księgowy oświaty): Katarzyna Rachwał
 8. Inspektor (księgowość budżetowa): Sylwia Stachurka

Referat Podatków i Opłat Lokalnych PO

 1. Kierownik (księgowość podatkowa): Alicja Trzcińska
 2. Inspektor (księgowość podatkowa): Małgorzata Kucypera
 3. Pomoc admin.: Justyna Kowal

Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji i Zamówień publicznych ZIG

 1. Kierownik (obsługa informatyczna, inwestycje): Michał Syska
 2. Inspektor (rolnictwo, transport, inwestycje): Karolina Florek
 3. Inspektor (gospodarka nieruchomościami): Barbara Kordas
 4. Inspektor (wodociągi, oświetlenie uliczne, gosp. komunalna): Sylwia Maślak
 5. Podinspektor (ochrona środowiska): Weronika Krzykawska
 6. Podinspektor (budownictwo): Marta Szymacha

USC  

 1. Kierownik USC (+ochrona informacji niejawnych): Agnieszka Kucharz
 2. Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Jeżowska

Samodzielne stanowiska

 1. Główny specjalista ds. dróg i mostów: Roman Suchoń
 2. Inspektor ds. dróg i wodociągów: Jerzy Baranek

Biuro prawne  
Tomasz Śladowski

Jednostki organizacyjne Gminy Kozłów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – Kierownik Dorota Pierzchała
Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie – Dyrektor Elżbieta Kopeć
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie – Dyrektor Bożena Tabor
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie – Dyrektor Leszek Misiak
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Dyrektor Barbara Zdechlik
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępiu – Dyrektor Anna Szyfko