Wykaz pracowników na dzień 22.10.2021 r.

 

Wójt Gminy: Jan Zbigniew Basa
e-mail: wojt@kozlow.pl

Sekretarz Gminy: Agnieszka Kucharz

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjny OSO

1. Kierownik (sprawy organizacyjne, kadrowe): Agnieszka Kucharz
2. Inspektor (zarządzanie kryzysowe, OC, przeciwdziałanie patologiom, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii): Dorota Słomka
3. Z-ca Kierownika USC (ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej): Agnieszka Jeżowska
4. Podinspektor: Marcin Bonarski
5. Pomoc admin.: Dominika Korytowska
6. Pomoc admin.: Magdalena Nowakowska

Referat Finansowy FN

1. Kierownik – Skarbnik Gminy: Barbara Krzyżyk
2. Inspektor (BHP, sprawy kadrowe oświaty): Jolanta Machejek
3. Inspektor (księgowość budżetowa, środki trwałe): Wioletta Podsiadło
4. Inspektor (główny księgowy oświaty): Katarzyna Rachwał
5. Podinspektor (kontrola zarządcza, wynagrodzenia): Anna Olszewska
6. Referent (księgowość budżetowa): Sylwia Stachurka
7. Pomoc admin. (księgowość budżetowa): Beata Chojnacka
8. Pomoc admin. (księgowość budżetowa): Justyna Ormańska-Bugaj

Referat Podatków i Opłat Lokalnych PO

1. Kierownik (księgowość podatkowa): Alicja Trzcińska
2. Inspektor (wymiar podatków i opłat): Danuta Libera
3. Referent (księgowość podatkowa): Małgorzata Kucypera

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej PGK

1. Kierownik (budownictwo, ochrona środowiska): Anna Werys

2. Inspektor (gospodarka nieruchomościami): Barbara Kordas

3.  Inspektor (wodociągi, oświetlenie uliczne, gosp. komunalna): Sylwia Maślak

4. Pomoc admin.: Albert Konieczkowicz

5. Pomoc admin.: Weronika Krzykawska

6. Pomoc admin.: Marta Szymacha

Referat Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych ZIR

1. Kierownik (zamówienia publiczne, inwestycje): Anna Gaik
2. Inspektor (drogownictwo): Jerzy Baranek
3. Inspektor (obsługa informatyczna,inwestycje): Michał Syska
4. Pomoc admin: Karolina Florek.

USC  

Kierownik USC (+ochrona informacji niejawnych): Agnieszka Kucharz
Z-ca Kierownika USC: Agnieszka Jeżowska

Biuro prawne  
Tomasz Śladowski

Jednostki organizacyjne Gminy Kozłów:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie – Kierownik Grażyna Kołakowska.
Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie – Dyrektor Elżbieta Kopeć.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie – Dyrektor Bożena Tabor.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kozłowie – Dyrektor Leszek Misiak.
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Dyrektora Barbara Zdechlik.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępiu – Dyrektor Anna Szyfko.