Załącznik nr 11

do Polityki Ochrony Danych

w Urzędzie Gminy w Kozłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.

 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Gminy Kozłów, w tym w zakresie obsługi interesantów Urzędu Gminy w Kozłowie, w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b- lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat ), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji.

 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

Załącznik nr 11

do Polityki Ochrony Danych

w Urzędzie Gminy w Kozłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

– monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. administratorem systemu monitoringu wizyjnego oraz administratorem danych osobowych pozyskanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.

 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

 3. zbieranie danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, a także w celu ochrony mienia.

 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), a także art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).

 5. szczegółowy zakres działania monitoringu został określony w „Regulaminie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Kozłowie”, który został podany do publicznej wiadomości (znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu).

 6. dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

 7. w uzasadnionych przypadkach osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia. Ponadto, przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie, ze względu na fakt, iż jedyną podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

 9. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 10. dane z monitoringu mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania, np. Policja, Prokuratura, Sąd.

 11. w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606 950 000.

 12. ze względu na cel przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego (bezpieczeństwo osób i mienia), w przypadku wejścia na monitorowany teren Urzędu Gminy w Kozłowie, rejestracja wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest konieczna.

 13. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

Załącznik nr 11

do Polityki Ochrony Danych

w Urzędzie Gminy w Kozłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

(wniosek o tzw. dodatek grzewczy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o tzw. dodatek grzewczy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.). Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), tj. głównie podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

 7. Posiada Pani/Pan, na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia sprawy lub wydanie decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie.

 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu.

Załącznik nr 11

do Polityki Ochrony Danych

w Urzędzie Gminy w Kozłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

(wniosek o dodatek węglowy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692). Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), tj. głównie podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

 7. Posiada Pani/Pan, na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia sprawy lub wydanie decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie.

 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu.

 


Załącznik nr 11

do Polityki Ochrony Danych

w Urzędzie Gminy w Kozłowie

KLAUZULA INFORMACYJNA

(wniosek o tzw. dodatek energetyczny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek energetyczny, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127 z późn. zm.). Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), tj. głównie podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Administratora.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy.

 7. Posiada Pani/Pan, na zasadach określonych w art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wszczęcia sprawy lub wydanie decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie.

 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu.