Klauzula informacyjna

dotycząca rejestrowania sesji Rady Gminy Kozłów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60, tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.

 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).

 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych oraz wizerunku Pani/Pana osoby, zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon i kamerę podłączoną do systemu obsługi Rady Gminy Kozłów, przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pani/Pana odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), a dotyczącego jawności działalności organów gminy, w tym transmisji i utrwalania obrad z sesji Rady Gminy, w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Gminy lub posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy. Udział w obradach sesji Rady Gminy Kozłów i posiedzeń jej komisji jest dobrowolny.

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby trzecie, w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) jest udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kozłowie oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty, w celu transparentności działań Gminy Kozłów.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych audiowizualnych udostępnianych w drodze transmisji w Internecie mogą być podmioty, o których mowa wyżej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

 7. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pani/Pana barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pani/Pana wizerunku nie ma w tym przypadku zastosowania.

 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 10. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji Rady Gminy), a nagrywanie sesji Rady Gminy i przebiegu komisji Rady Gminy nie ma wpływu na realizację przez Panią/Pana praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji Rady Gminy (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). Utrwalenie wizerunku Pani/Pana osoby za pomocą kamery i jego transmisja w Internecie jest obowiązkiem ustawowym Gminy Kozłów. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Urzędu Gminy w Kozłowie.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.