Rejestracja produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej
6 czerwca 2022

Urząd Gminy w Kozłowie na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie publikuje informację dotyczącą rejestracji produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie uprzejmie informuje, że zgodnie z art.61, art. 63 ust.1, ust. 2 pkt 1 i pkt 12 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.): podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS).

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku.

Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów, natomiast rozpoczęcie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlega karze grzywny, zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.)

Poniżej przedstawiono definicje:

Produkcja pierwotna – Produkcja podstawowa zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r -ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku) oznacza produkcję, zbiory (zbóż, warzyw, owoców, grzybów) lub hodowlę produktów podstawowych, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia – zgodnie z definicją zawartą w art.l ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) ni 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1), oznacza dokonywanie sprzedaży przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

Linki
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001