Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej z Gimnazjum z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kozłowie

1 stycznia 1970

30 sierpnia 2019 roku zostały oddane do użytkowania nowe segmenty szkoły podstawowej w Kozłowie. Będą z nich korzystać młodzież oraz przedszkolaki. Był to ostatni etap budowy obiektu szkolnego w gminie Kozłów. W wyniku realizacji inwestycji powstało 7 klas lekcyjnych, 4 sale przedszkolne wraz zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami gospodarczymi oraz placem zabaw. Do wszystkich pomieszczeń zostały zakupione meble i wyposażenie na miarę XXI wieku. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 3 163 853,35 zł w tym dofinansowania 2 322 124,76 zł

 

###gal-4###

 

Gmina Kozłów realizuje projekt pn. „Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej z Gimnazjum z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kozłowie”

w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2Odnowa obszarów wiejskich

W ramach projektu planuje się przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej w Kozłowie. W rezultacie powstanie dodatkowa przestrzeń przedszkolna i szkolna.

W ramach części inwestycyjnej przewidziano:Zakres projektu zakłada całościowe dostosowanie obiektu do potrzeb szkolno-przedszkolnych. Zgodnie z projektem budowlanym, na całość prac składają się:•Roboty budowlane – powierzchnia zabudowy części objętej opracowaniem to 953,0 m2 w części szkolnej i 413,82 m2 w części przedszkolnej. W każdej z części powstaną 4 dodatkowe sale zajęciowe z zapleczem i pomieszczeniami pracowników, w tym pokój nauczycielski, pokój pedagoga, pomieszczenie gospodarcze itd.•Roboty elektryczne, w tym instalacje oświetleniowe, odgromowe, bezpieczniki itd.•Teletechnika, w tym systemy informowania o pożarze,•Instalacje, w tym: c.w.u., sanitarna, p. pożarowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,• Technologia – zakup sprzętu zgodnie z opracowanym i załączonym do Wniosku kosztorysem, w tym wyposażenie wszystkich planowanych pomieszczeń, umożliwiające prowadzenie zajęć. Do zakupu planowane są meble, wyposażenie łazienek, podstawowe wyposażenie sal np. tablice, kosze na śmieci. 

Cele projektu

Cel główny: Ograniczenie problemów edukacyjnych oraz problemów na rynku pracy w obszarze rewitalizacji gminy Kozłów z wykorzystaniem istniejących potencjałów.Cel pośredni: Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej z Gimnazjum z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kozłowie, z myślą o poprawie warunków opieki oraz edukacji dzieci i młodzieży oraz wsparciu aktywności zawodowej rodziców w obszarze rewitalizacji gminy Kozłów.Długofalowe oddziaływanie projektu1. Zmniejszenie zakresu ubóstwa i poprawa aktywności mieszkańców na rynku pracy – jak wskazano wcześniej, projekt logicznie powiązany będzie z planowaną do realizacji inwestycją w byłe Zakłady Zbożowe w Kozłowie. Poprawa warunków opieki nad dziećmi pozwoli na większą aktywność zawodową rodziców (w tym działalność gospodarczą), a co za tym idzie – wzrost dochodów rodzin.2. Poprawa sytuacji demograficznej – poprawa sytuacji materialnej związana z ułatwieniami w podjęciu lub rozszerzeniu zakresu aktywności zawodowej pozwoli na zatrzymanie procesu odpływu mieszkańców w poszukiwaniu pracy. Pozwoli to przeciwdziałać procesowi starzenia się społeczeństwa. W związku z tym, że największe problemy demograficzne stwierdzono w podobszarach rewitalizacji w Kępiu i Kamionce (łącznie ubytek liczby mieszkańców na poziomie 47 osób w ciągu 5 lat), należy uznać, że będzie to zjawisko o charakterze rewitalizacyjnym.3. Wzrost poziomu aktywności społecznej – przedłużenie procesu edukacyjnego pozwoli na rozwój kapitału społecznego, tzn. umiejętności takich jak współpraca czy umiejętność podejmowania decyzji. W perspektywie kilkunastu – kilkudziesięciu lat wpływać może na wzrost zaangażowania w sprawy lokalne, a także wyższe uczestnictwo w organizacjach społecznych. Dotyczyć to będzie zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Budynek Szkoły Podstawowej w Kozłowie jest położony przy głównej drodze miejscowości. Przy szkole znajduje się parking, a cały teren połączony jest z centrum miejscowości chodnikiem. Jak na stosunkowo słabą dostępność komunikacyjną gminy, szkoła jest zlokalizowana optymalnie. Wobec tego w ramach projektu nie przewidziano dodatkowych elementów poprawiających dostępność komunikacyjną.Obecnie możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkole są stosunkowo dobre. Korzystny jest fakt, że obiekt jest jednopiętrowy – dzięki poziomemu układowi pomieszczeń nie ma problemu przemieszczania się osób niepełnosprawnych między kondygnacjami. Ponadto budynek jest stosunkowo nowy, co oznacza, że uwzględniono w nim rozwiązania dla osób niepełnosprawnych – np. podjazdy dla wózków inwalidzkich, niskie progi, odpowiednią szerokość drzwi.Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych korzystne będzie połączenie użytkowanej obecnie części Szkoły z częścią przebudowywaną wewnętrznym przejściem. Skróci to znacznie drogę pomiędzy poszczególnymi salami. Ponadto obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami prawa.

 

Żródła finansowania:

Wartość projektu: 3 596 301,32 zł

Dofinansowanie: 2 697 225,96 zł

Wkład własny Gminy Kozłów: 899 075,36 zł

 

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001