Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023

28 lutego 2024

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023”

Logotypy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że przystąpił do realizacji „Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie informuje, że w dniach:

od 01.03.2024r. do 15.03.2024r.

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy w postaci paczki żywnościowej.

Wsparcie w ramach FEPŻ w postaci paczek żywnościowych przeznaczone będzie dla osób, zamieszkujących na terenie Gminy Kozłów, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ust.1 pkt 1 i art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ( j.t. Dz.U. z 2023r. poz.901, z późn.zm), tj. kwoty:

2 056,40 zł –w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1 590,00 zł –w przypadku osoby w rodzinie.

UWAGA: DECYDUJE SPEŁNIENIE KRYTERIUM DOCHODOWEGO!!!

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania zobowiązane są do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadany dochód  netto wszystkich członków rodziny bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku emerytów i rencistów prosimy o przedłożenie decyzji przyznającej świadczenie emerytalne, rentowe, decyzji przyznającej świadczenie uzupełniające (500+ dla osoby niepełnosprawnej), zasiłek pielęgnacyjny, itp.

Osoby posiadające gospodarstwo rolne (bądź gospodarstwo rolne w dzierżawie)  w dniu składania skierowania o pomoc żywnościową  zobowiązane są do przedłożenia dokumentu potwierdzającego liczbę hektarów przeliczeniowych.

Liczba skierowań jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia czasu przyjmowania skierowań w przypadku wyczerpania limitu skierowań bądź wydania mniejszej liczby skierowań. 

Informujemy również, iż w stosownym czasie zostaną podane do wiadomości publicznej szczegółowe informacje dotyczące terminów wydawania artykułów żywnościowych.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane  w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone  w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu wlicza się m.in.:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł),
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r.  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r.  o Karcie Polaka,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001