Ogłoszenie

14 lipca 2021

Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji mienia Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Kozłów w załączeniu

Kozłów, dnia 14.07.2021 r

OGŁOSZENIE

o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości niezbędnej w celu komunalizacji mienia.

Zgodnie z art. 17 ust. 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r., Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych  ( Dz. Uz 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm. ) oraz Uchwały nr 104 Rady Ministrów  z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego.

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Kozłów informuje, że:

1.  W dniu 12 lipca 2021 roku odbyło się zebranie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu sporządzenia karty inwentaryzacyjnej dla działki położonej w obrębie Rogów oznaczonej numerem 12/3 o powierzchni 1,3300 ha, niezbędnej do wydania decyzji wojewody małopolskiego w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Gminy Kozłów, w drodze komunalizacji mienia.

 

2. Wykłada się do publicznego wglądu kartę inwentaryzacyjną dla w/w działki poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozłów,  32-241 Kozłów, Kozłów 60 oraz zamieszcza na stronie internetowej Gminy Kozłów na okres 30 dni  w okresie od 14 lipca 2021 roku do 14 sierpnia 2021 roku .

 

3.  Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w karcie inwentaryzacyjnej, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej.

Ewentualne wnioski i zastrzeżenia proszę składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kozłów, pokój nr 12.

•  Protokół Komisji Inwentaryzacyjnej

•  Spis inwentaryzacyjny nieruchomości

•  Karta inwentaryzacyjna nieruchomości – działki nr 12/3, położonej w Rogowie.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001