Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

21 grudnia 2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775)
– dalej: Kpa oraz art. 9q ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.1786)
– dalej: utk oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2023.1094).
WOJEWODA MAŁOPOLSKI
zawiadamia, że 19 grudnia 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla
inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: Opracowanie
projektu wykonawczego i wykonanie robót budowlanych dla zadania: LOT-B3 granica województwa –
Kozłów w ramach projektu inwestycyjnego pn.: „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-
Kamienna – Kielce – Kozłów, etap II: odcinek Sitkówka Nowiny – Kozłów” realizowanego w ramach
projektu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu „Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna- Kielce- Kozłów – prace
przygotowawcze” POiIŚ 5.1-30, na wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie:
26 września 2023 r. przez inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa), działającego przez pełnomocnika

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001