Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2 lutego 2023

Obwieszczenie wywieszono
od dnia 02.02.2023 r.
do dnia 15.02.2023 r.

Urząd Gminy w Kozłowie
Kozłów 60
32-241 Kozłów   

 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r, poz. 1029) zawiadamia się, ze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 21/4 obręb Karczowice, gmina Kozłów

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z art.10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001