Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

13 lutego 2024

13.02.2024r.

ZIG. 6220.3.2024 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz.U.2023r., poz.1094) oraz, art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775) zawiadamia się, ze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej oraz magazynu energii „Kamionka” o mocy do 40MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 17/2 w miejscowości Kamionka, gmina Kozłów”.

Informuję się o uprawnieniach wszystkich stron tego postepowania wynikających z art.10 KPA do czynnego udziału w postepowaniu na każdym jego etapie , a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie: uzyskania wyjaśnień, składania uwag i wniosków w terminie do 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz właściciele i władający nieruchomościami w obrębie obszaru  w odległości 100 m od terenu , na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Kozłów, pokój nr 11 w godzinach od 7.00-15.00.

Zgodnie z art. 64 ust.1 i art.77 ustawy z dnia 3 października 2008 . o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. 2023r, poz. 1094) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaję się po zaciągnięciu opinii i uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce.

Zgodnie z art.35 § KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 10 osób strony zawiadamia się w drodze obwieszenia zgodni a zart.49 ustawy KPA.

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy w Kozłowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych – pokój Nr 11.

Obwieszczenie wywieszono dnia 13.02.2024r. do dnia 27.02.2024.

                                                                                                 

Wójt Gminy Kozłów

Jan Zbigniew Basa

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001