Obwieszczenie

4 kwietnia 2022

ZIG.6220.1.2022

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust.3   ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu  informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U z 2021, poz.2373)  -Wójt Gminy

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 04.04.2022r, znak: ZIG. 6220.2.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewid. 212 w obrębie Przybysławice, gmina Kozłów”

Ponadto informuje się, ze z treścią w.w decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kozłów w godzinach od 8oo  do 1500  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr  41 384 10 48 wew.44

W dniu 01.04.2022r treść decyzji została również umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłów na okres 14 dni.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001