Obwieszczenie

9 marca 2022

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r, poz. 735) zawiadamia się, ze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.:

„budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5MW  wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 75MW i pojemności do 300 MWh, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana na działce nr ewid. 30/27,obręb Przybysławice, gmina Kozłów”.

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy w Kozłowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji  i Zamówień Publicznych – pokój Nr 11.

 

Obwieszczenie  wywieszono
w dniu 09.03.2022
do dnia 22.03.2022

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001