Obwieszczenie

14 czerwca 2021

PGK.6733.9.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) na wniosek Gminy Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów z dnia 13.05.2021  zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie , Oddział Skarzysko-Kamienna  reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Agatę Woźniak, ul. Przemysłowa 4, 28-400 Pińczów

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:”budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia i niskiego napięcia w miejscowości Przysieka na działkach o nr ewid. 105.2, 105/3, 104/1, 104/2, 102/3, 329, 186/6, 199/10

PGK.6733.9.2021

Kozłów, dnia 14.06.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) na wniosek Gminy Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów z dnia 13.05.2021  zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie , Oddział Skarzysko-Kamienna  reprezentowany przez Pełnomocnika Panią Agatę Woźniak, ul. Przemysłowa 4, 28-400 Pińczów

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:”budowie elektroenergetycznej linii średniego napięcia i niskiego napięcia w miejscowości Przysieka na działkach o nr ewid. 105.2, 105/3, 104/1, 104/2, 102/3, 329, 186/6, 199/10

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

Ogłoszenie wywieszono na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kozłowie
od dnia   15.06.2021r
do dnia  23.06.2021 r

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001