Obwieszczenie

19 lutego 2024

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2023 poz.1094 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 19.02.2024 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Punkt zbierania złomu na terenie działek 1515/2 i 1516/1 obręb 0006 Kozłów, gmina Kozłów, powiat miechowski, województwo małopolskie”, Znak: ZIG.6220.1.2024

Ponadto informuje się, że z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy, w tym opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Kozłowie, w godzinach od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 413841048 wew. 44.

W dniu 19.02.2024 treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłów na okres 14 dni.

Z up. Wójta Gminy Kozłów

Kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej,

Inwestycji i Zamówień publicznych

Anna Gaik

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001