Obwieszczenie

5 lutego 2024

Kozłów, 05.02.2024

ZIG.6220.1.2024

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art.10 oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DZ. U z 2023r, poz.775) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2028 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (Dz. U z 2023 r, poz.1094) Wójt Gminy Kozłów zawiadamia strony , że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Punkt  zbierania złomu na terenie działek 1515/2 i 1516/1 obręb 0006 Kozłów, gmina Kozłów, powiat miechowski, województwo małopolskie”.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wnikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tym : opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Miechowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielc , oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art.49 § Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia , w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło 5 lutego 2024r.

Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy o zastosowaniu  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl, którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w siebie Urzędu Gminy Kozłów, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozłów w zakładce „ obwieszczenia”.

Wójt Gminy Kozłów

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001