OBWIESZCZENIE

11 października 2023

Obwieszczenie wywieszono dnia 11.10.2023 r. do dnia 19.10.2023r

Urząd Gminy w Kozłowie 
Kozłów 60 
32-241 Kozłów

OBWIESZCZENIE  

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,(Dz.U. z 2023 r, poz. 1094) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r, poz.775) zawiadamia się, ze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn.:

 „ Punkt zbierania złomu na terenie działek o nr ewid. 1515/2, 1516/2- obręb 0006 Kozłów, gmina Kozłów, powiat miechowski, województwo małopolskie”

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 k..p.a do czynnego udziału w postępowaniu na każdym jego etapie, a tym samym do zapoznania się z materiałami i dowodami w sprawie, uzyskania wyjaśnień , składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia..Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele  i władający nieruchomością na której realizowane będzie przedsięwzięcie, oraz właściciele i władający  nieruchomościami  w obrębie obszaru w odległości 100 m od terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Kozłów, pokój nr 12 w godzinach od 7oo  do 15oo .

Zgodnie z art.64 ust.1 i art. 77 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( Dz.U. 2023r, poz. 1094),   decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w  Kielcach, ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce

            Zgodnie z art. 35 § 5  k.p.a  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska jeżeli liczba stron w postępowaniu przekracza 10 osób strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego.

Informuje się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

 Z up. Wójta Gminy

Inspektor

inż. Anna Werys

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001