Obwieszczenie

16 maja 2023

Kozłów dnia 16.05.2023r

ZIG.6220.2.2023

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r, poz.775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2022r, ,poz. 1029 z poźn.zm) Wójt Gminy Kozłów zawiadamia strony, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:”budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na działce nr ewid. 21/4 w obrębie Karczowice, gmina Kozłów

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tym: z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach, oraz informuję o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w terminie 7 dnia od dnia dokonania zawiadomienia.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Publiczne obwieszczenie niniejszego zawiadomienia nastąpiło w dniu 16 maja 2023 r.
Liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10, stąd zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś zastosowano przepis art. 49 Kpa w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Wobec powyższego niniejsze obwieszczenie umieszczono na: tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kozłów, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozłów w zakładce „obwieszczenia.

Wójt Gminy Kozłów

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001