Obwieszczenie

9 sierpnia 2022

Kozłów, dnia 08.08.2022r

ZIG.6220.6.2022

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2022, poz.1029) – Wójt Gminy

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 09.08.2022r, znak: ZIG. 6220.6.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”budowa zespołu paneli fotowoltaicznych ”Przybysławice II” o łącznej mocy nieprzekraczającej 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości , zlokalizowana na działce nr ewid. 81/8, obręb Przybysławice, gmina Kozłów”

Ponadto informuje się, ze z treścią w.w decyzji oraz z aktami sprawy, w tym opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kozłów w godzinach od 8:oo do 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 41 384 10 48 wew. 44.

W dniu 09.08.2022r treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłów na okres 14 dni.

Obwieszczenie wywieszono na okres od dnia 09.08.2022r do dnia 24.08.2022r

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001