Obwieszczenie

8 czerwca 2022

Kozłów dnia  08.04.2022r

ZIG.6220.3.2022

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 74 ust.3   ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu  informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U z 2022, poz.1029)  -Wójt Gminy

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 08.04.2022r, znak: ZIG. 6220.3.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.budowa zespołu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach  mocy  lub budowania w całości , zlokalizowana na działce nr ewid.  30/27, obręb Przybysławice, gmina Kozłów”

Ponadto informuje się, ze z treścią w.w decyzji oraz z aktami  sprawy, w tym opiniami Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kozłów w godzinach od 8oo  do 1500  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr  41 384 10 48 wew.44

W dniu 08.06.2022r treść decyzji została również umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłów na okres 14 dni.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001