Obwieszczenie

19 maja 2022

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r, poz. 1029) zawiadamia się, ze zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia  pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1198K Mierzawa-Sędziszów-Kozłów na dł. około 1,040 km, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz.1839) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na nieruchomościach: działkach o nr ewid.1232/1, 1017, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1016, 1014, 1013, 1021, 1010, 1011, 1009, 1008, 703, 702, 837/1, 836/1, 700, 696, 693/4, 791, 786, 785, 676, 705, 729, 787, 788, 728, 726, 727, 2056, 2057, 723, 722, 720719, 717, 716, 715, 730, gmina Kozłów”.

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy w Kozłowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji  i Zamówień Publicznych – pokój Nr 11.

Obwieszczenie  wywieszono
w dniu 19.05.2022
do dnia 01.06.2022

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001