REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W URZĘDZIE GMINY W KOZŁOWIE

§ 1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy w Kozłowie.

§ 2

 1. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego stanowią zbiór danych osobowych i przetwarzanie tego zbioru podlega przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), tzw. RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Wójt Gminy Kozłów.

 3. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na monitorowanym terenie oraz poprzez odpowiedni zapis w klauzuli informacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 3

Celem monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na monitorowanym terenie,

 2. ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

 3. ochrona mienia,

 4. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,

 5. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,

 6. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.),

 7. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,

 8. wyeliminowanie aktów wandalizmu,

 9. sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu.

§ 4

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje jedynie teren wokół budynku Urzędu Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60.

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:

 1. kamer rejestrujących obraz,

 2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

 3. stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

 1. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy w Kozłowie.

 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 3. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

 4. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres maksymalnie do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5

 1. Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest administrator systemu monitoringu wizyjnego oraz upoważniony przez niego pracownik jednostki.

 2. Osoby uprawnione do obsługi systemu posiadają dostęp do:

 1. bezpośredniego podglądu kamer,

 2. urządzenia rejestrującego,

 3. zapisów z kamer.

§ 6

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku, za zgodą administratora systemu monitoringu wizyjnego.

 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do administratora systemu monitoringu wizyjnego z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania jedynie uprawnionym organom, np. Policji, Prokuraturze, sądom itp.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje administrator systemu monitoringu wizyjnego.

 2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę potrzeb i możliwości finansowych będą udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

§ 8

Regulamin zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozłowie oraz stronie internetowej www.kozlow.pl, w zakładce „Polityka prywatności”.

Pliki do pobrania