KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO,  informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60,  tel. 41 384 10 48, w imieniu którego działa Wójt Gminy Kozłów – Jan Basa.
  2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kozłowie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Gminy Kozłów, w tym w zakresie obsługi interesantów Urzędu Gminy w Kozłowie, w celach zapewnienia bezpieczeństwa (w formie monitoringu wizyjnego), a także w celach zatrudnienia (w stosunku do pracowników i osób działających na podstawie umowy cywilnoprawnej), w głównym zakresie z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. b- lit. f RODO) oraz w ograniczonym zakresie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres (co najmniej 5 lat, maksymalnie 50 lat ), co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji. 
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Urząd Gminy w Kozłowie.
  10. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

 

 

Pliki do pobrania