Informacja Wójta Gminy

25 czerwca 2021

Wójt Gminy Kozłów informuje, że w związku z wystąpieniem w w dniu 24.06.2021 niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kozłowie o oszacowanie strat.

Wójt Gminy Kozłów informuje, że w związku z wystąpieniem w w dniu 24.06.2021 niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały szkody w uprawach rolnych, gospodarstwa rolne, które poniosły straty w związku z gradobiciem mogą składać wnioski do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kozłowie o oszacowanie strat.

 

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
  • Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Producent rolny:
Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy w środku trwałym, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, producent rolny powinien złożyć pisemny wniosek o wystąpieniu szkód do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na położenie swoich gruntów (Załączniki nr I i I.2-I.9).
Załącznik nr I – Wniosek producenta rolnego
Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski,
  2. Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.,
  3.  Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnym wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw

W przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Załącznik I.1A i B-wykaz gruntów z wszystkich gmin,na których jest gospodarstwo rolne

Termin składania wniosków o szacowanie szkód mija 5 lipca 2021. Następnie Wojewoda Małopolski deleguje do pracy w terenie członków komisji.

 

 

Link do zasad wraz z odnośnikami do pobrania wniosku i załączników do wniosku:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,945869,szacowanie-szkod-w

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001