INFORMACJA DOT. SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA KAMIENNEGO W RAMACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

11 maja 2023

 1. WARUNKI SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA KAMIENNEGO

Gmina Kozłów informuje, że:

 1. Po zakończeniu II edycji preferencyjnego zakupu węgla kamiennego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dalej: ustawy), Gminie pozostała następująca ilość węgla kamiennego

  • sortymentu kostka: 9,00 ton,

  • sortymentu orzech: 0,35 ton,

  • sortymentu karlik ekogroszek: 21,70 ton. 
 2. W dniu 8 maja 2023 roku, na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy, Gmina przystąpiła do sprzedaży końcowej węgla kamiennego. Sprzedaż końcowa węgla kamiennego potrwa do dnia 30 lipca 2023 roku lub do dnia wyczerpania pozostałego węgla kamiennego wszystkich sortymentów, w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 3. Cenę sprzedaży 1 tony węgla kamiennego (dot. każdego z sortymentów) w ramach sprzedaży końcowej Gmina ustala na: 1.950,00 złotych brutto (dalej: cena sprzedaży),

 4. Cena sprzedaży obejmuje:

 5. w przypadku sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańca gminy Kozłów uprawnionego do zakupu preferencyjnego: dostawę węgla kamiennego do gospodarstwa domowego przez wykonawcę prowadzącego skład węgla kamiennego (dalej: Wykonawca),
 6. w przypadku sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańca innej gminy niż gmina Kozłów, uprawnionego do zakupu preferencyjnego: wyłącznie wydanie węgla kamiennego z miejsca składu prowadzonego przez Wykonawcę (konieczność zapewnienia transportu własnego)

 7. O kolejności sprzedaży węgla kamiennego decyduje kolejność wpływu wniosków, o których mowa w pkt. II poniżej.

 8. Warunkiem dostawy / wydania węgla kamiennego jest uprzednia zapłata ceny sprzedaży węgla kamiennego na rachunek bankowy Gminy Kozłów, numer rachunku bankowego: 63 8591 0007 2200 0850 0055 0026. Mając na uwadze konieczność prawidłowej organizacji sprzedaży końcowej węgla kamiennego, zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Gmina przystąpi do rozpoznania kolejnych wniosków mieszkańców uprawnionych do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego.

 9. Mieszkaniec uprawniony do zakupu preferencyjnego, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony zostanie poinformowany o dacie – odpowiednio – dostawy węgla kamiennego (w przypadku mieszkańców gminy Kozłów) lub wydania węgla kamiennego z miejsca składu (w przypadku mieszkańców gminy innej niż gmina Kozłów).

 10. Węgiel kamienny może odebrać wyłącznie osoba uprawniona do tego odbioru. Osobą uprawnioną do odbioru węgla kamiennego jest osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (wnioskodawca) lub inna osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego upoważnienia do odbioru węgla kamiennego.

W przypadku dostawy węgla kamiennego do gospodarstwa domowego, nieobecność osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego w dacie jego dostawy będzie skutkować koniecznością odbioru węgla kamiennego przez uprawnionego mieszkańca ze wskazanego miejsca składu we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu odbioru węgla kamiennego z miejsca składu.

 1. Dostawa / wydanie węgla kamiennego następuje wyłącznie za pokwitowaniem jego odbioru.

 1. Ewentualne reklamacje dot. ilości węgla kamiennego (ilość inna niż we wniosku o zakup preferencyjny) należy zgłaszać pracownikowi Wykonawcy w dniu dostawy / wydania węgla kamiennego. Ewentualne reklamacje dot. jakości węgla kamiennego należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dostawy / wydania węgla kamiennego.

 2. Pracownikami Urzędu Gminy w Kozłowie uprawnionymi do udzielania informacji dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej, przyjmowania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnych skarg na działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy są:

 1. WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

 1. Wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej należy złożyć na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Kozłów, zaktualizowanych na potrzeby sprzedaży końcowej, w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpoznania. W przypadku złożenia wniosku po wyczerpaniu pozostałego węgla kamiennego wszystkich sortymentów, mieszkaniec uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego zostanie poinformowany o niemożności jego pozytywnego rozpatrzenia.

 1. Do złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej uprawniona jest każda osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, niezależnie od miejsca jej zamieszkania.

 2. Zgodnie z art. 14a ust. 9 ustawy, do sprzedaży końcowej węgla kamiennego nie stosuje się ograniczeń ilości węgla kamiennego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego. W szczególności, wniosek o zakup węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej może złożyć także uprawniony mieszkaniec, który nabył już uprzednio na potrzeby danego gospodarstwa domowego węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022 – 2023 w ilości (powyżej) 3 ton po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę węgla kamiennego. Gmina zwraca jednak uwagę, że zakup węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej może nastąpić wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego. Ilość wnioskowanego węgla kamiennego powinna być tym samym dostosowana do realnych potrzeb danego gospodarstwa domowego.

 3. Wnioski mogą być składane na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 1. W przypadku planowanego zakupu węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej prowadzonej przez Gminy inne niż Gmina Kozłów, mieszkaniec gminy Kozłów uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego może wystąpić – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku – o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ten mieszkaniec, dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 14 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001