INFORMACJA DOT. PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO

6 grudnia 2022

Gmina Kozłów informuje, że:

 1. w dniu 24 listopada 2022 roku zawarła z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: PGG) umowę sprzedaży węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, obejmującą sukcesywną sprzedaż węgla kamiennego:

 • sortymentu kostka z KWK Piast – Ziemowit ruch Piast,

 • sortymentu Retopal Ekogroszek z KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit,

 • sortymentu orzech z KWK Sośnica.

 1. w dniu 5 grudnia 2022 roku zawarła ze Stanisławem Selwetem – „Stanisław Selwet Usługi Transportowe” (dalej: Wykonawca) umowę przewozu węgla kamiennego z miejsca jego składowania przez PGG, następczego składu węgla kamiennego na terenie gminy Kozłów oraz rozwiezienia węgla kamiennego do mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do preferencyjnego zakupu węgla kamiennego.

 1. przystępuje do sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, określając następujące warunki sprzedaży:

 

 • cena sprzedaży 1 tony węgla kamiennego: 1.950,00 złotych brutto

(w przypadku zdeklarowania 0,5 tony węgla kwota wynosi 975,00 zł, w przypadku zdeklarowania 1,5 tony węgla kwota wynosi 2925,00 zł)

 • cena sprzedaży obejmuje dostawę węgla kamiennego do gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu preferencyjnego

 • warunkiem dostawy węgla kamiennego jest uprzednia zapłata ceny sprzedaży węgla kamiennego na rachunek bankowy Gminy Kozłów, numer rachunku bankowego:

63 8591 0007 2200 0850 0055 0026

 • UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać: „Zakup węgla – IMIĘ i NAZWISKO oraz ADRES gospodarstwa domowego wnioskodawcy”

UWAGA!

Zasadą jest zapłata ceny sprzedaży za dostawę węgla kamiennego w ilości wskazanej we wniosku o zakup preferencyjny.

 • dostawy węgla kamiennego do gospodarstw domowych będą realizowane wg kolejności zapłaty ceny sprzedaży (wiążąca jest data zaksięgowania ceny sprzedaży na rachunku bankowym Gminy Kozłów)

 • po zaksięgowaniu wpłaty i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracownicy Urzędu będą się kontaktować z mieszkańcami w celu uzgodnieniu terminu dostawy węgla

UWAGA!

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej Urzędu i zapewnienie obecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego w dniu wskazanym przez pracownika Urzędu jako dzień dostawy węgla kamiennego do danego gospodarstwa domowego. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego, gospodarstwo domowe będzie zobligowane do odbioru węgla kamiennego z miejsca składu, tj. Kozłów 252, we własnym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu odbioru węgla kamiennego z miejsca składu

 • osobą uprawnioną do odbioru węgla kamiennego jest osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (wnioskodawca) lub inna osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego upoważnienia do odbioru węgla kamiennego.

UWAGA!

W przypadku, gdy osoba, która deklaruje odbiór węgla kamiennego dla danego gospodarstwa domowego nie posiada pisemnego upoważnienia do jego odbioru, pracownik Wykonawcy ma prawo odmówić dostawy węgla kamiennego

 • dostawa węgla kamiennego następuje wyłącznie za pokwitowaniem jego odbioru

 • sortyment węgla kamiennego dostarczany do gospodarstw domowych może różnić się od sortymentu wskazanego we wniosku o preferencyjny zakup. Gmina Kozłów będzie dostarczać węgiel kamienny wg sortymentu wydawanego przez PGG

 • ewentualne reklamacje dot. ilości węgla kamiennego (ilość inna niż we wniosku o zakup preferencyjny lub ilość inna niż opłacona) należy zgłaszać w dniu dostawy pracownikowi Wykonawcy

 • ewentualne reklamacje dot. jakości węgla kamiennego należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dostawy,

 • ewentualne skargi związane z nieprawidłowym zachowaniem pracownika Wykonawcy należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie

 1. pracownikami Urzędu Gminy w Kozłowie uprawnionymi do udzielania informacji dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, przyjmowania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnych skarg na działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy są:

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001