INFORMACJA DOT. PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO (II EDYCJA)

16 stycznia 2023

[WARUNKI PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA]

Gmina Kozłów informuje, że:

 1. w dniu 05 stycznia 2023 roku przyjęła ofertę Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: PGG) na sprzedaż węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, obejmującą sukcesywną sprzedaż węgla kamiennego:

 • sortymentu kostka w ilości 540 ton,

 • sortymentu orzech w ilości 81 ton,

 • sortymentu karlik ekogroszek w ilości 108 ton.

 1. niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży węgla kamiennego z PGG oraz po zawarciu umowy na przewóz węgla kamiennego wraz z organizacją składu węgla kamiennego w granicach administracyjnych gminy Kozłów i następczy przewóz węgla kamiennego do miejsc zamieszkania mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego, Gmina Kozłów przystąpi do II edycji sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, określając następujące warunki sprzedaży:

 • cena sprzedaży 1 tony węgla kamiennego: 1950 złotych brutto (dalej: cena sprzedaży)

 • cena sprzedaży obejmuje dostawę węgla kamiennego do gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu preferencyjnego (dalej: gospodarstwo domowe) przez wykonawcę prowadzącego skład węgla kamiennego (dalej: Wykonawca),

 • warunkiem dostawy węgla kamiennego jest uprzednia zapłata ceny sprzedaży węgla kamiennego na rachunek bankowy Gminy Kozłów, numer rachunku bankowego: 63 8591 0007 2200 0850 0055 0026

UWAGA!

Zasadą jest zapłata ceny sprzedaży za dostawę węgla kamiennego w ilości wskazanej we wniosku o zakup preferencyjny.

 • dostawy węgla kamiennego do gospodarstw domowych będą realizowane wg kolejności zapłaty ceny sprzedaży (wiążąca jest data zaksięgowania ceny sprzedaży na rachunku bankowym Gminy Kozłów)

UWAGA!

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej i zapewnienie obecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego w dniu wskazanym jako dzień dostawy węgla kamiennego do danego gospodarstwa domowego. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego, gospodarstwo domowe będzie zobligowane do odbioru węgla kamiennego ze wskazanego miejsca składu we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu odbioru węgla kamiennego z miejsca składu,

 • osobą uprawnioną do odbioru węgla kamiennego jest osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (wnioskodawca) lub inna osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego upoważnienia do odbioru węgla kamiennego.

UWAGA!

W przypadku, gdy osoba, która deklaruje odbiór węgla kamiennego dla danego gospodarstwa domowego nie posiada pisemnego upoważnienia do jego odbioru, pracownik Wykonawcy ma prawo odmówić dostawy węgla kamiennego

 • dostawa węgla kamiennego następuje wyłącznie za pokwitowaniem jego odbioru

 • sortyment węgla kamiennego dostarczany do gospodarstw domowych może różnić się od sortymentu wskazanego we wniosku o preferencyjny zakup. Gmina Kozłów będzie dostarczać węgiel kamienny wg sortymentu wydawanego przez PGG,

 • ewentualne reklamacje dot. ilości węgla kamiennego (ilość inna niż we wniosku o zakup preferencyjny lub ilość inna niż opłacona) należy zgłaszać w dniu dostawy pracownikowi Wykonawcy,

 • ewentualne reklamacje dot. jakości węgla kamiennego należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dostawy,

 • ewentualne skargi związane z nieprawidłowym zachowaniem pracownika Wykonawcy należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie.

 1. pracownikami Urzędu Gminy w Kozłowie uprawnionymi do udzielania informacji dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, przyjmowania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnych skarg na działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy są:

[WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA]

Prosimy o składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego na zaktualizowanych formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Kozłów, tj. na formularz właściwych dla II edycji sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego, w terminie nie późniejszym niż 15 kwietnia 2023 roku.

Przypominamy, że:

 1. do złożenia wniosku o zakup preferencyjny uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,

 2. całkowita ilość węgla kamiennego, która może zostać nabyta w ramach preferencyjnego zakupu węgla na potrzeby danego gospodarstwa domowego (w ramach I i II edycji) wynosi maksymalnie 3 tony,

 3. w przypadku dokonania zakupu preferencyjnego na potrzeby danego gospodarstwa domowego w ramach I edycji lub w przypadku zakupu węgla kamiennego na potrzeby danego gospodarstwa domowego na sezon grzewczy 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę węgla kamiennego, ilość węgla kamiennego wskazana we wniosku musi zostać pomniejszona o ilości węgla kamiennego już nabytego na potrzeby gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w I edycji lub w ramach zakupu „własnego” po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto/tonę węgla kamiennego),

 4. wnioski mogą być składane na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001