Informacja dla hodowców drobiu

23 lutego 2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie, w związku ze stwierdzeniem w dniu 18.02.2022 na terenie powiatu krakowskiego, woj. małopolskie wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 (potencjalnie patogenny dla ludzi) u drobiu przyzagrodowego przekazuje informacje dla hodowców drobiu dotyczące podjęcia działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków takich jak:

  • zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,
  • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
  • utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp maja dzikie ptaki,
  • przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
  • karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,
  • czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu,
  • stosować zasady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennego przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat: liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej. Wszelkie bieżące informacje oraz aktualną sytuację epizootyczną odnośnie grypy ptaków można śledzić na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
Jednocześnie zgodnie z obowiązującym z rozporządzeniem MRiRW z dnia 4 kwietnia 2017 r w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U z 2017 r poz 722) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie przypomina , aby wszystkie osoby posiadające drób obowiązane są, zgłosić taką informację do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Miechowie przy ul. M. Konopnickiej 23a, 32-200 Miechów
W przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, które nie spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania.

Linki
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001