INFORMACJA

10 lutego 2021

Urząd Gminy Kozłów informuje, że od 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 22,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku odpady będą odbierane jako „zmieszane odpady komunalne” i naliczona zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, opłata w wysokości dwukrotnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 44,00 zł od osoby miesięcznie.

Urząd Gminy Kozłów informuje, że od 1 stycznia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie i wynosi 22,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku odpady będą odbierane jako „zmieszane odpady komunalne” i naliczona zostanie, w drodze decyzji administracyjnej, opłata w wysokości dwukrotnej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 44,00 zł od osoby miesięcznie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy nr : 26 8591 0007 2200 0850 0055 0013 lub u inkasenta w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Jednocześnie informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych wyposażonych w przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są bioodpad mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 1,00 zł za gospodarstwo domowe za jeden miesiąc. Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości (zabudowanej budynkiem jednorodzinnym) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy (zaznaczy), że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 38 41 048 wew 35

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001