HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA II PÓŁROCZE 2024 R. – kliknij TUTAJ


Informacja o odpadach komunalnych za 2023 rok – kliknij TUTAJ


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozłów za rok 2023 – kliknij TUTAJ


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Kozłów na okres 01.01.2024 r. – 30.06.2024 r. – kliknij TUTAJ


Informacja o odpadach komunalnych za 2022 rok – kliknij TUTAJ


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozłów za rok 2022 – kliknij TUTAJ


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Kozłów na okres 1.07.2023 – 31.12.2023 – kliknij TUTAJ


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Kozłów na okres 1.01.2023 – 30.06.2023 – kliknij TUTAJ


Zaktualizowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych na trasie Kozłów – Marcinowice – Karczowice w terminie 01.09.2022 – 31.12.2022 – kliknij TUTAJ


Informacja dotycząca podmiotów odbierających odpady komunalne, ich miejscu zagospodarowania oraz o osiągniętych poziomach recyklingu – kliknij TUTAJ


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Kozłów na okres 1.03.2022 – 31.12.2022 – kliknij TUTAJ


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Kozłów okres 01.01.2022 – 28.02.2022 – kliknij TUTAJ


Urząd Gminy Kozłów informuje o danych dotyczących podmiotów odbierających odpady komunalne, ich miejscu zagospodarowania oraz oraz o osiągniętych poziomach recyklingu – kliknij TUTAJ


Informacja o odpadach komunalnych za 2020 rok – kliknij TUTAJ


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KOZŁÓW OKRES 01.03.2021 – 31.12.2021

Trasa 1 – KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE

Trasa 2 – KĘPIE, PRZYSIEKA, KAMIONKA, ROGÓW

Trasa 3 – PRZYBYSŁAWICE, BOGDANÓW, BRYZDZYN, WIERZBICA, WOLICA

Trasa 4 – TRUDNE WJAZDY


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KOZŁÓW OKRES 01.01.2021 – 28.02.2021

Więcej informacji: Trasa 1 – KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE

Więcej informacji: Trasa 2 – KĘPIE, PRZYSIEKA, KAMIONKA, ROGÓW

Więcej informacji: Trasa 3 – PRZYBYSŁAWICE, BOGDANÓW, BRYZDZYN, WIERZBICA, WOLICA

Więcej informacji: Trasa 4 – TRUDNE WJAZDY


Informacja o odpadach komunalnych za 2019 rok – kliknij TUTAJ


ULGA W OPŁACIE ŚMIECIOWEJ Z TYTUŁU POSIADANIA KOMPOSTOWNIKA

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła art. 6k ust. 4a, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, została zobligowana do wprowadzenia zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to (zgodnie z brzmieniem przepisu) adresowane może być jedynie do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym.

W związku z tym Rada Gminy Kozłów Uchwałą Nr XXII/125/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. wprowadziła przedmiotowe zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości przysługuje od 1 września 2020 roku i wynosi 1,00 zł za gospodarstwo domowe za jeden miesiąc.

Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości (zabudowanej budynkiem jednorodzinnym) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której oświadczy (zaznaczy), że posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

W ustępie 4b ww. ustawy wymienione zostały przesłanki, które powodują utratę ulgi, która następuje w drodze decyzji administracyjnej. Utrata ulgi następuje od pierwszego dnia miesiąca w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z następujących przesłanek:

– nieposiadanie kompostownika,

– nie kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

– uniemożliwienie osobie uprawnionej dokonania oględzin w celu weryfikacji informacji wykazanych w deklaracji.

Utrata zwolnienia z części opłaty jest odwracalna. Musi jednak minąć 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się prawomocna. Ponadto właściciel nieruchomości musi złożyć ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczając, że posiada kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXII/126/2020 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozłów

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KOZŁÓW OKRES 01.07.2020 – 31.12.2020

Więcej informacji: Trasa 1 – KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE

Więcej informacji: Trasa 2 – KĘPIE, PRZYSIEKA, KAMIONKA, ROGÓW

Więcej informacji: Trasa 3 – PRZYBYSŁAWICE, BOGDANÓW, BRYZDZYN, WIERZBICA, WOLICA

Więcej informacji: Trasa 4 – TRUDNE WJAZDY

 

_________________________________________________________________________________

Od 1 czerwca 2020 roku zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązująca stawka opłaty od 1 czerwca wynosi 22,00 zł miesięcznie od osoby.


UCHWAŁA NR XX/109/2020 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 4 maja 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozłów


 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KOZŁÓW OKRES 1.03.2020 – 30.06.2020

 

 

Więcej informacji: Trasa 1 –  KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE

Więcej informacji: Trasa 2  – KĘPIE, PRZYSIEKA, KAMIONKA, ROGÓW

Więcej informacji: Trasa 3 – PRZYBYSŁAWICE, BOGDANÓW, BRYZDZYN, WIERZBICA, WOLICA

 


ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 marca 2020 roku

 

Wójt Gminy Kozłów zawiadamia, że od 1 marca 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r. wynosi

18,00 zł miesięcznie za osobę w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Nie ma możliwości niesegregowania odpadów !!!

 

W przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, istnienie możliwość nałożenia opłaty podwyższonej w kwocie 36,00 zł miesięcznie za osobę.

 

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właścicieli nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązani do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zawiadomienie zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Zgodnie z art. 6m ust.1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. (przeprowadzka, narodziny dziecka, zgony , itp.) są obowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w który nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie:

płatność kwartalna w następujących terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

 

Równocześnie przypominamy mieszkańcom, że od 1 stycznia 2020 roku zmienił się numer konta bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy KBS O/ Miechów Filia Kozłów nr :

26 85910007 2200 0850 0055 0013

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 26 lub

pod nr tel. 41 38 41 048 wew 43


NOWY NR KONTA BANKOWEGO DLA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 roku należy wpłacać na rachunek bankowy KBS O/Miechów Filia Kozłów nr:

26 85910007 2200 0850 0055 0013


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KOZŁÓW OKRES 01.07.2019 – 31.12.2019

 

Więcej informacji: Trasa 1 –  KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE

Więcej informacji: Trasa 2  – KĘPIE, PRZYSIEKA, KAMIONKA, ROGÓW

Więcej informacji: Trasa 3 – PRZYBYSŁAWICE, BOGDANÓW, BRYZDZYN, WIERZBICA, WOLICA

Więcej informacji: Trasa 4 – TRUDNE WJAZDY

 


 

INFORMACJA o odpadach komunalnych

 

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2018r, poz.1454.) Urząd Gminy Kozłów informuje o danych dotyczących podmiotów odbierających odpady komunalne, ich miejscu zagospodarowania oraz oraz o osiągniętych poziomach recyklingu

 

1.Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne   z terenu Gminy Kozłów :                                                                 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„TAMAX” – Szczepan Cieślak

Oś. Sady20/2

28-340 Sędziszów

 

2.miejsce zagospodarowywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozłów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 

1) MBP Ujków Stary

ul. Osadowa 1

32-320 Bolesław

 

2) MBP Miki Recykling Kraków

ul. Nad Drwiną 33

31-841 Kraków

 

3) MBP Remondis Kraków

ul. Półłanki 64

30-740 Kraków

 

Nazwa i adres  składowania pozostałości z sortowania  odpadów komunalnych

 

1) Składowisko Ujków Stary

Ujków Stary

ul. Osadowa 1

32-320 Bolesław

 

2) Składowisko odpadów „ Za rzeką”

JRCH, Czysta , Tarnów

33-101 Tarnów

 

3.osiągnięcie przez Gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 

 

a)osiągnięty poziom recyklingu do ponownego ożycia odpadów komunalnych (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i szkła)

 

rok 2013  –  12.1%

rok 2014  –  19,4%

rok 2015   – 32 %

rok 2016  –  23 %

rok 2017 –  25,2%

rok 2018 –  32%

 

b)osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

rok 2013 –  2,04%

rok 2014  –  4,4 %

rok 2015  –  0%

rok 2016 –  0%

Rok 2017 – 0%

Rok. 2018 – 0%

 

 

4.punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok)

   a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„TAMAX” – Szczepan Cieślak

Oś. Sady 20/2

28-340 Sędziszów

 

b) adres:   28-340 Sędziszów

ul. Sportowa 2

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 700 – 1430

 

5.zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

  a)  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„TAMAX” – Szczepan Cieślak

Oś. Sady 20/2

28-340 Sędziszów

 

b) dwa razy w roku sprzed posesji (wiosna, jesień)

terminy  podawane na bieżąco przed terminem

„ zbiórki”

 

oraz

 

PSZOK

28-340 Sędziszów

ul. Sportowa 2

czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach od 700 – 1430


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY KOZŁÓW OKRES 1.01.2019 – 30.06.2019

 

Więcej informacji: Trasa 1 –  KOZŁÓW, MARCINOWICE, KARCZOWICE

Więcej informacji: Trasa 2  – KĘPIE, PRZYSIEKA, KAMIONKA, ROGÓW

Więcej informacji: Trasa 3 – PRZYBYSŁAWICE, BOGDANÓW, BRYZDZYN, WIERZBICA, WOLICA

Więcej informacji: Trasa 4 – TRUDNE WJAZDY

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

 


Skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Publikujemy skorygowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 


 

INFORMACJA o odpadach komunalnych
Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r, poz. 250) Urząd Gminy Kozłów informuje o danych dotyczących podmiotów odbierających odpady komunalne, ich miejscu zagospodarowania oraz oraz o osiągniętych poziomach recyklingu
1.Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Kozłów :
Od dnia 01.01.2016 r do dnia 30.06.2016 r. – P.P.H.U. „TAMAX” – Tadeusz Cieślak, ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

Od dnia 01.07.2016 r do 31.12.2018 r. – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” – Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

2.miejsce zagospodarowywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozłów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

a) Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o ul. Osadowa 1 32-329 Bolesław,

b) Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina Boilesław ul. Osadowa 1 (ZGK Bolesław, Sp. z o.o) 32-329 Bolesław

3.osiągnięcie przez Gminę wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

a)osiągnięty poziom recyklingu do ponownego ożycia odpadów komunalnych (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i szkła)

rok 2013 – 12.1%
rok 2014 – 19,4%
rok 2015 – 32 %

b)osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

rok 2013 – 2,04%
rok 2014 – 4,4 %
rok 2015 – 0%

4.punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (pszok)
a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” – Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

b) adres: 28-340 Sędziszów ul. Sportowa 2 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 14.30

5.zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” – Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów

b) dwa razy w roku sprzed posesji (wiosna, jesień) terminy podawane na bieżąco przed terminem „zbiórki” oraz

PSZOK
28-340 Sędziszów
ul. Sportowa 2
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 – 14.30


 

INFORMACJA DLA MIEKSZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW (23.02.2016)
NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO POBRANIA TUTAJ

Harmonogram wywozu odpadów:
Kępie – Przysieka – Kamionka – Rogów

Harmonogram wywozu odpadów:
PRZYBYSŁAWICE – BOGDANÓW – BRYZDZYŃ – WIERZBICA – WOLICA

Harmonogram wywozu odpadów:
KOZŁÓW – MARCINOWICE – KARCZOWICE


 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW (09.09.2015)
P.P.H.U. „TAMAX” Sędziszów uprzejmie informuje o zbiórce ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

02 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kępie, Przysieka, Kamionka, Rogów, Przybysławice, Bogdanów, Bryzdzyń

12 PAŹDZIERNIK 2015 sołectwa Kozłów, Marcinowice, Karczowice, Wierzbica, Wolica

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nie przemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.gabaryty@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru.
UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu wywozowym do godziny 7:00

 


ZMIANA STAWEK ORAZ WZORU DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2015 ROKU

Urząd Gminy w Kozłowie uprzejmie informuje, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2015 rok podmiotem odbierającym odpady z terenu Gminy Kozłów w dalszym ciągu jest firma P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak. Efektem rozstrzygnięcia przetargu jest wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki wynika z wyższej niż w latach 2013-2014 najniższej oferty na odbiór odpadów, jaką wybrano w drodze przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego dwukrotnie w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
W związku z tym Rada Gminy w Kozłowie podjęła w dniu 21 stycznia 2015 roku uchwałę zmieniającą wysokość stawek oraz wzór deklaracji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowa opłata będzie obowiązywała po uprawomocnieniu się uchwały z zastosowaniem od dnia 1 marca 2015 roku. Natomiast stawki za styczeń i luty 2015 roku obowiązują po staremu.

Miesięczne stawki obowiązujące od dnia 1 marca 2015 roku:

Odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:

gospodarstwo 1 osobowe – 8,00 zł
gospodarstwo 2 osobowe – 15,00 zł
gospodarstwo 3 osobowe i większe – 20,00 zł

Odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny:
gospodarstwo 1 osobowe – 16,00 zł
gospodarstwo 2 osobowe – 30,00 zł
gospodarstwo 3 osobowe i większe – 40,00 zł

Szczegółowych informacji udziela:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 41 3841048 wew 43, pok. 26

Do pobrania:

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KOZŁÓW 2015

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY GMINY KOZŁÓW z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOZŁÓW

P.P.H.U. „TAMAX” Sędziszów uprzejmie informuje iż w dniu 31 MARCA 2015 odbędzie się odbiór ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z terenu GMINY KOZŁÓW

W skład wskazanych odpadów wchodzą: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilościach nieprzemysłowych.

Wszystkich zainteresowanych Mieszkańców PROSIMY o zgłaszanie się drogą telefoniczną (pod nr tel: 41 38-11-581) lub drogą mailową ( tamax.bok@vp.pl) do naszej firmy celem weryfikacji ilości i miejsc odbioru. UWAGA PROSIMY o wystawienie odpadów w dniu 31.03.2015 r. do godziny 7:00

Pliki do pobrania