obraz reklamowy


W dniu 16 lipca 2021 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura i transportowa, Działanie 7.2 Transport Kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych -spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  Wójt Gminy Kozłów podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. Budowa parkingów dla obsługi podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy stacji kolejowej w Kozłowie.

Projekt obejmuje budowę dwóch parkingów o przeznaczeniu Park&Ride na potrzeby obsługi stacji kolejowej w Kozłowie.
Stacja ta stanowi jeden z przystanków na trasie czynnej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Sędziszów – Kraków – Skawina”.
Ponadto inwestycja będzie obejmować budowę zatok przystankowych dla komunikacji (busy) wraz z dodatkową infrastrukturą obsługi podróżnych. Przedsięwzięcie zostanie
zlokalizowane po dwóch stronach stacji PKP w Kozłowie (po stronie wschodnie Parking P1 oraz po zachodniej stronie Parking P2), a w szczególności będzie obejmować
następujący zakres robót:

PARKING P1 po wschodniej stronie stacji PKP:
– układ komunikacyjny parkingu – nawierzchnia bitumiczna (1200 m2),
– stanowiska parkingowe (79 szt. + 3 dla niepełnosprawnych) – płyty betonowe ażurowe (powierzchnia ok. 1044 m2),
– ciągi piesze – kostka betonowa (powierzchnia ok. 320 m2),
– zatoki przystankowe wraz z przestrzenią postoju „K&R” – kostka betonowa, brukowa (powierzchnia ok. 250 m2),
– odwodnienie powierzchni parkingu (skrzynki retencyjno-rozsączające),
– wykonanie oświetlenia i monitoringu parkingu,
– budowa elementów małej architektury ( Wiata na stojaki rowerowe, ławki, kosz na śmieci, tablica z regulaminem).

Wizualizacji parkingu P1

Wizualizacja Parkingu po stronie wschodniej stacji kolejowej PKP w Kozłowie

PARKING P2 po zachodniej stronie stacji PKP:
– stanowiska parkingowe (40 szt. + 2 dla niepełnosprawnych) – kostka betonowa, brukowa (pow. ok. 536 m2),
– ciągi piesze – kostka betonowa (powierzchnia ok. 50 m2),
– odwodnienie powierzchni parkingu (skrzynki retencyjno-rozsączające)
– wykonanie oświetlenia terenu parkingu,
– budowa elementów małej architektury (wiata na stojaki rowerowe, ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem).

Wizualizacja parkingu P2

Wizualizacja Parkingu po stronie zachodniej stacji kolejowej PKP w Kozłowie

Kwota dofinansowania: 1 778 344,70 PLN


Informujemy, że dobiega końca budowa Parkingów dla obsługi podróżnych w miejscowości Kozłów. Poniżej przedstawiamy zdjęcia obrazujące aktualny postęp prac.

Parking od strony miejscowości Kozłów:

 

Parking od strony miejscowości Przysieka

Parking od strony miejscowości Przysieka:

Parking od strony miejscowości Kozłów


Gmina Kozłów zakończyła realizacje inwestycji polegającej na: Budowie parkingów dla obsługi podróżnych wraz z infrastruktura towarzysząca przy stacji kolejowej w Kozłowie. W ramach zadania powstały dwa parkingi: Parking P1 od strony Kozłowa, po stronie wschodniej stacji kolejowej PKP w Kozłowie oraz Parking P2 od strony Przysieki, po zachodniej stronie stacji PKP w Kozłowie. W dniu 11.08.2023 roku dokonano odbioru końcowego i oddania do eksploatacji parkingów P1 i P2. Inwestycja w momencie wnioskowania o dofinansowanie miała różny odzew społeczny, niektórzy wątpili czy się uda ja zrealizować a były również głosy że inwestycja jest niepotrzebna, czas pokazał że liczba parkujących pojazdów w obrębie stacji PKP w Kozłowie z miesiąca na miesiąc powiększa się co potwierdza w pełni zasadność wybudowania parkingów.

Parking P1 od strony Kozłowa obejmuje wydzielone części parkowania obejmujące 79 szt. miejsc parkingowych w tym, 29 o wymiarach 2,5×6,0m przewidzianych dla parkowania sam. Osobowych równolegle do jezdni manewrowej, 50 miejsc parkingowych o wym. 2,5 x 5,0m do parkowania skośnego oraz 3 miejsca parkingowe o wym. 3,6×5,0m dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu wybudowano zatoki dla komunikacji zbiorowej dla kierunku do Miechowa i do Kozłowa co zapewni spraną podróżowanie mieszkańców Kozłowa.

Parking P2 od strony Przysieki obejmuje wydzielone części parkowania obejmujące 40 szt. miejsc parkingowych oraz 2 miejsca parkingowe o wym. 3,6×5,0m dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wykonano między innym:

 • dokumentację projektową wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę,

 • wycinkę drzew i krzewów,

 • budowę stanowisk parkingowych,

 • wykonanie docelowej organizacji ruchu,

 • budowę systemu odwonienia powierzchniowego i wgłębnego,

 • wykonanie zieleńców,

 • budowę oświetlenia ulicznego,

 • budowę systemu monitoringu,

 • budowę systemu zliczania pojazdów,

 • budowę elementów małej architektury,

Wykonawcą prac była firma „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) oraz przez Gminę Kozłów.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 2 034 115,40 PLN, w tym:

 • dofinansowanie z RPO WM na lata 2014-2020: 1 727 935,84 PLN

 • środki własne Gminy Kozłów: 306 179,56 PLN

Tablica informująca o realizacji budowy parkingów z dofinansowania unijnego

Wójt Gminy oraz przedstawiciel Wykonawcy na tle Parkingu przy stacji kolejowej w KozłowieWidok parkingu od strony drogi powiatowej przy stacji kolejowej w Kozłowie

Widok parkingu przy stacji kolejowej w Kozłowie - parking od strony miejscowości PrzysiekaWidok parkingu od strony drogi powiatowej przy stacji kolejowej w Kozłowie

Widok parkingu przy stacji kolejowej w Kozłowie - parking od strony miejscowości Przysieka