DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W GMINIE KOZŁÓW

25 lutego 2021

Informacja na temat realizacji projektu oraz wpłat.

WAŻNA INFORMACJA

Informujmy, że Lider projektu – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa przesłał do Gminy Kozłów informację, zgodnie z którą (pomimo wcześniejszych zapewnień) na obecnym etapie realizacji zadania nie ma możliwości zmiany mocy oraz ilości instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych.

Realizacja musi być zgodna z przyznanymi ilościami i mocami instalacji OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) wynikającymi z dokumentacji i z przeprowadzonych audytów.

Ewentualne zmiany  w zakresie zwiększenia mocy instalacji będą możliwe dopiero w ramach kolejnego postępowania przetargowego, które dotyczyć będzie zagospodarowania powstałych w projekcie oszczędności, o ile Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyrazi na powyższe.

W związku z tym mieszkańcy, którzy wnioskowali o zwiększenie mocy swoich instalacji proszeni są o podjęcie decyzji i przekazanie niezwłocznie informacji, czy wyrażają zgodę na montaż instalacji o mocy, jaka została pierwotnie określona, czy rezygnują z udziału w projekcie.

Telefon: 41 38 41 067

WPŁATY

Osoby z listy podstawowej, biorące udział w Projekcie i spełniające wszystkie warunki udziału, po otrzymaniu wcześniejszej, telefonicznej informacji z Urzędu Gminy w Kozłowie o wysokości wpłaty za instalację, proszone są o dokonanie wpłaty wkładu własnego na konto prowadzone przez Krakowski Bank Spółdzielczy o numerze:
80 85910007 2200 0850 0055 0011
W tytule wpłaty należy podać:
• „wpłata za instalację fotowoltaiczną”/ „wpłata za instalację solarną” (w zależności od rodzaju montowanej instalacji),
• imię i nazwisko beneficjenta,
• adres budynku, w którym zainstalowana ma być instalacja.

PODSTAWOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

  1. przysługiwanie Wnioskodawcy prawa własności Obiektu (w przypadku współwłasności umowę podpisują wszyscy współwłaściciele),

  2. istnienie technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej (m.in. brak możliwości montażu na dachach pokrytych wyrobami zawierającymi azbest),

  3. brak istniejącej instalacji tego samego typu współfinansowanej z funduszy publicznych

  4. niewykorzystywanie zamontowanej instalacji na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej

  5. brak jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań finansowych (zaległości) wobec gminy Kozłów

    Ważne: pomimo dokonania wpłaty wkładu własnego osoba/osoby z zaległościami wobec Urzędu Gminy które nie uregulują zaległości z dniem wpłaty wkładu własnego, zostaną skreślone z listy podstawowej.

  6. uiszczenie wkładu własnego

  7. posiadanie stałego dostępu do internetu

Szczegółowe informacje znajdą się w Regulaminie uczestnictwa w projekcie oraz we wzorach umów.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001