Dodatek osłonowy 2024

19 stycznia 2024

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby składającej ten wniosek. W gminie Kozłów, taki wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (pok. nr 19) lub elektronicznie za pomocą platformy epuap.gov.pl od 22 stycznia do 30 kwietnia 2024r.

Wnioski  złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

WAŻNE -składając wniosek ujawniamy wszystkie dochody rodziny z 2022 r.

Roczny dochód z 1 ha przel. w 2022 roku wyniósł  5.549,00 zł.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WAŻNE – na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego ustawowo przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek osłonowy przysługuje JEDNORAZOWO, na okres od 01 stycznia 2024 r., do 30 czerwca 2024 r. !!!

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł netto oraz

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł netto na osobę.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001