INFORMACJA

DOT. SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA KAMIENNEGO

W RAMACH PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 1. WARUNKI SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA KAMIENNEGO

Gmina Kozłów informuje, że:

 1. Po zakończeniu II edycji preferencyjnego zakupu węgla kamiennego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dalej: ustawy), Gminie pozostała następująca ilość węgla kamiennego:

 • sortymentu kostka: 9,00 ton,

 • sortymentu orzech: 0,35 ton,

 • sortymentu karlik ekogroszek: 21,70 ton.

 1. W dniu 8 maja 2023 roku, na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy, Gmina przystąpiła do sprzedaży końcowej węgla kamiennego. Sprzedaż końcowa węgla kamiennego potrwa do dnia 30 lipca 2023 roku lub do dnia wyczerpania pozostałego węgla kamiennego wszystkich sortymentów, w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 1. Cenę sprzedaży 1 tony węgla kamiennego (dot. każdego z sortymentów) w ramach sprzedaży końcowej Gmina ustala na: 1.950,00 złotych brutto (dalej: cena sprzedaży),

 1. Cena sprzedaży obejmuje:

 1. w przypadku sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańca gminy Kozłów uprawnionego do zakupu preferencyjnego: dostawę węgla kamiennego do gospodarstwa domowego przez wykonawcę prowadzącego skład węgla kamiennego (dalej: Wykonawca),

 2. w przypadku sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańca innej gminy niż gmina Kozłów, uprawnionego do zakupu preferencyjnego: wyłącznie wydanie węgla kamiennego z miejsca składu prowadzonego przez Wykonawcę (konieczność zapewnienia transportu własnego).

 1. O kolejności sprzedaży węgla kamiennego decyduje kolejność wpływu wniosków, o których mowa w pkt. II poniżej.

 1. Warunkiem dostawy / wydania węgla kamiennego jest uprzednia zapłata ceny sprzedaży węgla kamiennego na rachunek bankowy Gminy Kozłów, numer rachunku bankowego: 63 8591 0007 2200 0850 0055 0026. Mając na uwadze konieczność prawidłowej organizacji sprzedaży końcowej węgla kamiennego, zapłata ceny sprzedaży powinna nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego. W przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Gmina przystąpi do rozpoznania kolejnych wniosków mieszkańców uprawnionych do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego.

 1. Mieszkaniec uprawniony do zakupu preferencyjnego, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony zostanie poinformowany o dacie – odpowiednio – dostawy węgla kamiennego (w przypadku mieszkańców gminy Kozłów) lub wydania węgla kamiennego z miejsca składu (w przypadku mieszkańców gminy innej niż gmina Kozłów).

 1. Węgiel kamienny może odebrać wyłącznie osoba uprawniona do tego odbioru. Osobą uprawnioną do odbioru węgla kamiennego jest osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (wnioskodawca) lub inna osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego upoważnienia do odbioru węgla kamiennego.

W przypadku dostawy węgla kamiennego do gospodarstwa domowego, nieobecność osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego w dacie jego dostawy będzie skutkować koniecznością odbioru węgla kamiennego przez uprawnionego mieszkańca ze wskazanego miejsca składu we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu odbioru węgla kamiennego z miejsca składu.

 1. Dostawa / wydanie węgla kamiennego następuje wyłącznie za pokwitowaniem jego odbioru.

 1. Ewentualne reklamacje dot. ilości węgla kamiennego (ilość inna niż we wniosku o zakup preferencyjny) należy zgłaszać pracownikowi Wykonawcy w dniu dostawy / wydania węgla kamiennego. Ewentualne reklamacje dot. jakości węgla kamiennego należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dostawy / wydania węgla kamiennego.

 1. Pracownikami Urzędu Gminy w Kozłowie uprawnionymi do udzielania informacji dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej, przyjmowania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnych skarg na działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy są:

 1. WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

 1. Wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej należy złożyć na formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Kozłów, zaktualizowanych na potrzeby sprzedaży końcowej, w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Wnioski złożone po tej dacie pozostaną bez rozpoznania. W przypadku złożenia wniosku po wyczerpaniu pozostałego węgla kamiennego wszystkich sortymentów, mieszkaniec uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego zostanie poinformowany o niemożności jego pozytywnego rozpatrzenia.

 1. Do złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej uprawniona jest każda osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, niezależnie od miejsca jej zamieszkania.

 1. Zgodnie z art. 14a ust. 9 ustawy, do sprzedaży końcowej węgla kamiennego nie stosuje się ograniczeń ilości węgla kamiennego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego. W szczególności, wniosek o zakup węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej może złożyć także uprawniony mieszkaniec, który nabył już uprzednio na potrzeby danego gospodarstwa domowego węgiel kamienny na sezon grzewczy 2022 – 2023 w ilości (powyżej) 3 ton po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę węgla kamiennego. Gmina zwraca jednak uwagę, że zakup węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej może nastąpić wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego. Ilość wnioskowanego węgla kamiennego powinna być tym samym dostosowana do realnych potrzeb danego gospodarstwa domowego.

 1. Wnioski mogą być składane na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 1. W przypadku planowanego zakupu węgla kamiennego w ramach sprzedaży końcowej prowadzonej przez Gminy inne niż Gmina Kozłów, mieszkaniec gminy Kozłów uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego może wystąpić – w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku – o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ten mieszkaniec, dodatku węglowego albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. Zaświadczenie wydawane jest w terminie 14 dni od dnia prawidłowego złożenia wniosku.

 

 


INFORMACJA

DOT. PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO

(II EDYCJA)

[WARUNKI PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA]

Gmina Kozłów informuje, że:

 1. w dniu 05 stycznia 2023 roku przyjęła ofertę Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: PGG) na sprzedaż węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, obejmującą sukcesywną sprzedaż węgla kamiennego:

 • sortymentu kostka w ilości 540 ton,

 • sortymentu orzech w ilości 81 ton,

 • sortymentu karlik ekogroszek w ilości 108 ton.

 1. niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży węgla kamiennego z PGG oraz po zawarciu umowy na przewóz węgla kamiennego wraz z organizacją składu węgla kamiennego w granicach administracyjnych gminy Kozłów i następczy przewóz węgla kamiennego do miejsc zamieszkania mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego, Gmina Kozłów przystąpi do II edycji sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, określając następujące warunki sprzedaży:

 • cena sprzedaży 1 tony węgla kamiennego: 1950 złotych brutto (dalej: cena sprzedaży)

 • cena sprzedaży obejmuje dostawę węgla kamiennego do gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu preferencyjnego (dalej: gospodarstwo domowe) przez wykonawcę prowadzącego skład węgla kamiennego (dalej: Wykonawca),

 • warunkiem dostawy węgla kamiennego jest uprzednia zapłata ceny sprzedaży węgla kamiennego na rachunek bankowy Gminy Kozłów, numer rachunku bankowego: 63 8591 0007 2200 0850 0055 0026

UWAGA!

Zasadą jest zapłata ceny sprzedaży za dostawę węgla kamiennego w ilości wskazanej we wniosku o zakup preferencyjny.

 • dostawy węgla kamiennego do gospodarstw domowych będą realizowane wg kolejności zapłaty ceny sprzedaży (wiążąca jest data zaksięgowania ceny sprzedaży na rachunku bankowym Gminy Kozłów)

UWAGA!

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej i zapewnienie obecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego w dniu wskazanym jako dzień dostawy węgla kamiennego do danego gospodarstwa domowego. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego, gospodarstwo domowe będzie zobligowane do odbioru węgla kamiennego ze wskazanego miejsca składu we własnym zakresie i na własny koszt, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu odbioru węgla kamiennego z miejsca składu,

 • osobą uprawnioną do odbioru węgla kamiennego jest osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (wnioskodawca) lub inna osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego upoważnienia do odbioru węgla kamiennego.

UWAGA!

W przypadku, gdy osoba, która deklaruje odbiór węgla kamiennego dla danego gospodarstwa domowego nie posiada pisemnego upoważnienia do jego odbioru, pracownik Wykonawcy ma prawo odmówić dostawy węgla kamiennego

 • dostawa węgla kamiennego następuje wyłącznie za pokwitowaniem jego odbioru

 • sortyment węgla kamiennego dostarczany do gospodarstw domowych może różnić się od sortymentu wskazanego we wniosku o preferencyjny zakup. Gmina Kozłów będzie dostarczać węgiel kamienny wg sortymentu wydawanego przez PGG,

 • ewentualne reklamacje dot. ilości węgla kamiennego (ilość inna niż we wniosku o zakup preferencyjny lub ilość inna niż opłacona) należy zgłaszać w dniu dostawy pracownikowi Wykonawcy,

 • ewentualne reklamacje dot. jakości węgla kamiennego należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dostawy,

 • ewentualne skargi związane z nieprawidłowym zachowaniem pracownika Wykonawcy należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie.

 1. pracownikami Urzędu Gminy w Kozłowie uprawnionymi do udzielania informacji dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, przyjmowania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnych skarg na działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy są:

[WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA]

Prosimy o składanie wniosków o zakup preferencyjny węgla kamiennego na zaktualizowanych formularzach zamieszczonych na stronie internetowej Gminy Kozłów, tj. na formularz właściwych dla II edycji sprzedaży preferencyjnej węgla kamiennego, w terminie nie późniejszym niż 15 kwietnia 2023 roku.

Przypominamy, że:

 1. do złożenia wniosku o zakup preferencyjny uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym,

 2. całkowita ilość węgla kamiennego, która może zostać nabyta w ramach preferencyjnego zakupu węgla na potrzeby danego gospodarstwa domowego (w ramach I i II edycji) wynosi maksymalnie 3 tony,

 3. w przypadku dokonania zakupu preferencyjnego na potrzeby danego gospodarstwa domowego w ramach I edycji lub w przypadku zakupu węgla kamiennego na potrzeby danego gospodarstwa domowego na sezon grzewczy 2022 – 2023 po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę węgla kamiennego, ilość węgla kamiennego wskazana we wniosku musi zostać pomniejszona o ilości węgla kamiennego już nabytego na potrzeby gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w I edycji lub w ramach zakupu „własnego” po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto/tonę węgla kamiennego),

 4. wnioski mogą być składane na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.


UWAGA!

Zbliża się koniec składania wniosków o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Przypominamy, że wnioski o zakup węgla można składać do dnia 15.12.2022 roku. W przypadku nie złożenia wniosku w w/w terminie będzie możliwości zakupu węgla w łącznej ilości 3 ton w drugiej partii tj. od stycznia 2023 r.

Przypominamy, iż do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego tj.
1) otrzymała dodatek węglowy lub
2) ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę, lub
3) spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.


Gmina Kozłów informuje, że:

 1. w dniu 24 listopada 2022 roku zawarła z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: PGG) umowę sprzedaży węgla kamiennego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych, obejmującą sukcesywną sprzedaż węgla kamiennego:

 • sortymentu kostka z KWK Piast – Ziemowit ruch Piast,

 • sortymentu Retopal Ekogroszek z KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit,

 • sortymentu orzech z KWK Sośnica.

 1. w dniu 5 grudnia 2022 roku zawarła ze Stanisławem Selwetem – „Stanisław Selwet Usługi Transportowe” (dalej: Wykonawca) umowę przewozu węgla kamiennego z miejsca jego składowania przez PGG, następczego składu węgla kamiennego na terenie gminy Kozłów oraz rozwiezienia węgla kamiennego do mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do preferencyjnego zakupu węgla kamiennego.

 1. przystępuje do sprzedaży węgla kamiennego na rzecz mieszkańców gminy Kozłów uprawnionych do preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, określając następujące warunki sprzedaży:

 

 • cena sprzedaży 1 tony węgla kamiennego: 1.950,00 złotych brutto

(w przypadku zdeklarowania 0,5 tony węgla kwota wynosi 975,00 zł, w przypadku zdeklarowania 1,5 tony węgla kwota wynosi 2925,00 zł)

 • cena sprzedaży obejmuje dostawę węgla kamiennego do gospodarstwa domowego uprawnionego do zakupu preferencyjnego

 • warunkiem dostawy węgla kamiennego jest uprzednia zapłata ceny sprzedaży węgla kamiennego na rachunek bankowy Gminy Kozłów, numer rachunku bankowego:

63 8591 0007 2200 0850 0055 0026

 • UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać: „Zakup węgla – IMIĘ i NAZWISKO oraz ADRES gospodarstwa domowego wnioskodawcy”

UWAGA!

Zasadą jest zapłata ceny sprzedaży za dostawę węgla kamiennego w ilości wskazanej we wniosku o zakup preferencyjny.

 • dostawy węgla kamiennego do gospodarstw domowych będą realizowane wg kolejności zapłaty ceny sprzedaży (wiążąca jest data zaksięgowania ceny sprzedaży na rachunku bankowym Gminy Kozłów)

 • po zaksięgowaniu wpłaty i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pracownicy Urzędu będą się kontaktować z mieszkańcami w celu uzgodnieniu terminu dostawy węgla

UWAGA!

Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej Urzędu i zapewnienie obecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego w dniu wskazanym przez pracownika Urzędu jako dzień dostawy węgla kamiennego do danego gospodarstwa domowego. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru węgla kamiennego, gospodarstwo domowe będzie zobligowane do odbioru węgla kamiennego z miejsca składu, tj. Kozłów 252, we własnym zakresie, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą terminu odbioru węgla kamiennego z miejsca składu

 • osobą uprawnioną do odbioru węgla kamiennego jest osoba, która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego (wnioskodawca) lub inna osoba, której wnioskodawca udzielił pisemnego upoważnienia do odbioru węgla kamiennego.

UWAGA!

W przypadku, gdy osoba, która deklaruje odbiór węgla kamiennego dla danego gospodarstwa domowego nie posiada pisemnego upoważnienia do jego odbioru, pracownik Wykonawcy ma prawo odmówić dostawy węgla kamiennego

 • dostawa węgla kamiennego następuje wyłącznie za pokwitowaniem jego odbioru

 • sortyment węgla kamiennego dostarczany do gospodarstw domowych może różnić się od sortymentu wskazanego we wniosku o preferencyjny zakup. Gmina Kozłów będzie dostarczać węgiel kamienny wg sortymentu wydawanego przez PGG

 • ewentualne reklamacje dot. ilości węgla kamiennego (ilość inna niż we wniosku o zakup preferencyjny lub ilość inna niż opłacona) należy zgłaszać w dniu dostawy pracownikowi Wykonawcy

 • ewentualne reklamacje dot. jakości węgla kamiennego należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia dostawy,

 • ewentualne skargi związane z nieprawidłowym zachowaniem pracownika Wykonawcy należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy w Kozłowie

 1. pracownikami Urzędu Gminy w Kozłowie uprawnionymi do udzielania informacji dot. preferencyjnego zakupu węgla kamiennego, przyjmowania ewentualnych reklamacji oraz ewentualnych skarg na działania lub zaniechania pracowników Wykonawcy są:

 


Drodzy Mieszkańcy Gminy Kozłów!

Z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z tym pragniemy Państwa poinformować, iż nasza Gmina przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

UWAGA! O zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania.

Warunki zakupu preferencyjnego:

 1. Proponowany przez nas asortyment to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany),
 2. Przewidywane ilości dostępne dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
 3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Składanie wniosków:

Mieszkańców Gminy Kozłów zainteresowanych kupnem węgla zapraszamy do złożenia stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków:

Weryfikacji wniosku dokonuje się w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę. O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

 

Pliki do pobrania